Országos Magyar Vadászkamara (OMVK)Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)

Hírek

MÓDOSUL A VADÁSZATI TÖRVÉNY

Hende Csaba, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke november 27-én törvényjavaslatot nyújtott be a következő címmel: Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról.

A törvényjavaslat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítására vonatkozóan is tartalmaz javaslatot (például az éjjellátó keresőtávcső használatára vonatkozóan). Ennek szövege a következő:

2. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása
2. §
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Önálló vadászati jog esetén a vadászati jog gyakorlásának minősül, ha a vadászatra jogosult:) "c) írásbeli megállapodás alapján, ellenérték fejében biztosítja más vadász, vadásztársaság számára meghatározott fajú és számú vad vadászatát (a továbbiakban: bérvadászat)."
3. §
A Vtv. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátásakor, illetve a vadász vadászata során éjjellátó keresőtávcsövet is használhat."
4. §
A Vtv. 74/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) Az Országos Trófeabíráló Testület tagja továbbá azon területi vadászati hatóság elsőfokú trófeabírálati eljárásában részt nem vevő delegáltja, amelynél a felülbírálatra bemutatott trófea elsőfokú bírálatát elvégezték."
5. §
A Vtv. 93. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: (A tájegységi fővadász szaktanácsadási feladatkörében eljárva) "h) segítséget nyújt a vadászatra jogosultnak a vadgazdálkodási üzemtervének elkészítéséhez."
6. §
A Vtv. a következő 110. §-sal egészül ki: "110. § (1) A földtulajdonosi közösség a földtulajdonosi közösség tulajdonában álló összes földterület - ideértve a medret is - tulajdoni hányada arányában számított szavazattöbbséggel hozott döntése alapján a földtulajdonosi közösség közös képviselője és a vadászatra jogosult - az érintett vadászterület tájegységi vadgazdálkodási tervének hatálybalépésétől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül - közös kérelemben kérelmezheti a vadászati hatóságnál a Módtv. hatályba lépése előtt a vadászati hatóság által jóváhagyott, de 2017. február 28-án le nem járó üzemterv szerint működő vadászterület határának a 17. § (3) bekezdésben meghatározott határidőig való változatlan fenntartását és ezen vadászterület vonatkozásában a haszonbérleti szerződésnek a 17. § (3) bekezdésben meghatározott határidőig való meghosszabbítását, valamint az ezen időszakra vonatkozó üzemterv jóváhagyását. A határidő elmulasztásával szemben nincs helye igazolásnak. (2) A vadászati hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelmet olyan vadászterület esetén, amely az (1) bekezdésnek megfelelő üzemterv alapján működő vadászterülettel határos, e vadászterület földtulajdonosi közösség közös képviselőjének és vadászatra jogosultjának az (1) bekezdésben meghatározott célra irányuló kérelme esetén hagyja jóvá. (3) A vadászati hatóság az (1) bekezdésben foglalt kérelmet elutasítja, ha annak tartalma - különös tekintettel a földtulajdonosi döntésre, az üzemterv vagy a haszonbérleti szerződés rendelkezéseire - ellentétes az e törvényben foglalt vadgazdálkodási előírásokkal vagy veszélyezteti a vad élőhelyét, illetve a vadállománnyal folytatott szakszerű és fenntartható vadgazdálkodást."
7. §
A Vtv.
a) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az "a vadászterület legalább 25%-át" szövegrész helyébe az "a vadászterület legalább 25%-át, vagy a vadászterületből legalább 300 hektárt", a "természetvédelemmel összefüggő gazdasági tevékenység" szövegrész helyébe a "természetvédelemmel összefüggő tevékenység",
b) 71. § (1) bekezdés 6. pontjában a "valamint őzre történő" szövegrész helyébe az "őzre, valamint - a sörétes vadászlőfegyverből kilőhető golyóval történő vadászat kivételével - a vaddisznóra történő",
c) 71. § (1) bekezdés 25. pontjában a "muflonra történő" szövegrész helyébe a "muflonra, valamint - a 6. pontban meghatározott kivétellel - a vaddisznóra történő",
d) 73. § (4) bekezdésében és a 74. § (1) bekezdésében a "jogosult" szövegrész helyébe a "vadászatra jogosult",
e) 80. § (4) bekezdésében a "vadászatra vadászatra jogosult" szövegrész helyébe a "vadászatra jogosult" szöveg lép.
8. §
(1) Hatályát veszti a Vtv. 61. § (2) bekezdésében az "öt évre" szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Vtv.
a) 17. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 37/A. §. (3) bekezdése,
c) 71. § (1) bekezdés 24. pontja.

A javaslat szerint a törvény a 2. bekezdésben foglalt kivétellel a
kihirdetését követő napon lép hatályba, az 1-18. paragrafus és a 21-26
paragrafus pedig 2018. január 2-án.

<< Vissza a cikkekhez

Aktuális lapszámaink

Ne maradjon le az érdekességekről!

Megrendelem